Zamknięcie zlewni ścieków w Białych Błotach

Aktualizacja 22-11-2017

Sekcja Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy potwierdza że bezpośrednią przyczyną zamknięcia zlewni ścieków było przekraczanie norm ścieków odprowadzanych do zlewni. Co to oznacza? Ano to że ścieki muszą mieć odpowiednie tzw nasycenie. To znaczy że muszą zawierać odpowiednią proporcję części stałych do części płynnych. Niestety znaczna część ścieków odprowadzanych do zlewni znacznie przekraczała normy co powodowało wydzielanie się smrodu w punktach przepompowni na terenie Bydgoszczy i skargi mieszkańców. Niestety znaczna część mieszkańców gminy nie przestrzega zasad regularnego opróżniania zbiorników zwłaszcza oczyszczalni przydomowych. Wywozi się je dopiero jak gęste przestaje się mieścić. Wylano więc dziecko z kąpielą, bo żeby nie płacić kar zamknięto zlewnię i dzięki temu nawet ci co regularnie opróżniali zbiorniki dostana po kieszeni. Ścieki będą wożone w najlepszym przypadku do Bydgoszczy co i tak związane jest ze wzrostem cen za opróżninianie.

Artykuł:

Jak informowałem zwróciłem się z zapytaniem zarówno do ZWiUK w Białych Błotach jak i do referatu Ochrony Środowiska co dalej ze zlewnią ścieków która została zamknięta, a w związku z tym odbierane ścieki z przydomowych szamb i oczyszczalni w znaczny sposób podrożeje gdyż będą musiały być odwożone do innych zlewni.

Ponieważ nie otrzymałem żadnej odpowiedzi przez ponad dwa tygodnie postanowiłem się o nią upomnieć.  O ile w ZWiUK potraktowano mnie jak intruza, nie udzielono żadnej odpowiedzi a jedynie w treści rozmowy padło stwierdzenie że „zlewnia nie zostanie uruchomiona”, o tyle w Urzędzie przyznano się że sprawa została przekazana do udzielenia odpowiedzi, tylko w natłoku zajęć nie zdążono. Pani zadeklarowała się że zaraz się sprawą zajmie i słowa dotrzymała, za co dziękuję.

Oto treść odpowiedzi :

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. zamknięcia zlewni ścieków w Białych Błotach w aspekcie obowiązków Gminy, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) informuję, że obecnie Gmina wystąpiła do MWiK w Bydgoszczy z prośbą o wyrażenie pisemnej zgody na odbiór nieczystości ciekłych, pochodzących z działalności asenizacyjnej od przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Białe Błota. W tej sprawie odbyło się spotkanie z tymi przedsiębiorcami. Podczas spotkania Prezes ZWiUK wyjaśnił wszelkie wątpliwości związane z zamknięciem punktu zlewnego na terenie byłej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z wydawanym zezwoleniem to przedsiębiorcy mają obowiązek podpisania umowy ze stacją zlewną. W większości przypadków w zezwoleniach są podane jeszcze inne punkty stacji zlewnych (m. in. Bydgoszcz, Potulice, Nakło nad. Notecią, Szubin).

Zgodnie z orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi nie jest zbiorowym odprowadzaniem ścieków, ponieważ według definicji zbiorowego odprowadzania ścieków zawartej w art. 2 pkt 20 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 ze zm.) zbiorowe odprowadzanie jest to „działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne”. W przypadku wywożenia ścieków bytowych wozami asenizacyjnymi nie można mówić o odprowadzaniu, ponieważ czynność ta nie odbywa się za pośrednictwem sieci. Stosownie do definicji sieci to za jej pośrednictwem można mówić o odprowadzaniu ( art. 2 pkt 7 ).

Pomimo zamknięcia stacji zlewnej w Białych Błotach opisany obowiązek jak i inne wymienione przez Pana tj. instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, szaletów publicznych, jest przez Gminę wykonywany za pośrednictwem umów zawartych z przedsiębiorcami.

Ponadto informuję, że gmina Białe Błota prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków, bezodpływowych zbiorników ściekowych, sprawozdań składanych przez firmy asenizacyjne, działających na terenie Gminy Białe Błota, jak również prowadzi kontrole nieruchomości.

Koniec cytatu.

Podsumowując Gmina realizuje swoje zadania poprzez zlecenie ich innym podmiotom. W normalnej sytuacji jest ok, ale gdyby się zdarzyło że zamkną dla nas zlewnie w Szubinie, Nakle, Potulicach i Bydgoszczy to trzeba będzie ścieki wozić nie wiadomo gdzie. Na razie jesteśmy tylko trochę pokrzywdzeni, i mam nadzieję .

Na razie jednak sugeruję wszystkim regularne opróżnianie zbiorników, oraz przechowywanie kwitków z potwierdzeniem odbioru nieczystości. Przydadzą się w przypadku kontroli. A „dogadywanie się ” z operatorem wozu asenizacyjnego może mieć krótkie nogi