Jak głosować w gminie nie będąc zameldowanym

Temat jak głosować w swoim miejscu zamieszkania nie będąc zameldowanym wzbudzał sporo kontrowersji. Podobno żądano różnych dokumentów i oświadczeń.  Dlatego jako stowarzyszenie zwróciliśmy się bezpośrednio do źródła o wyjaśnienie w jaki sposób uzyskać prawo głosowania w miejscu zamieszkania a nie zameldowania.

Myloview.pl

Zadaliśmy więc w Urzędzie Gminy następujące pytanie:

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi do Stowarzyszenia Nasz Murowaniec coraz częściej zgłaszają się mieszkańcy pragnący głosować w gminie Białe Błota lecz nie będący w niej zameldowani. Chcemy przekazać mieszkańcom informację o wszystkich warukach które muszą spełnić aby móc wziąć udział w wyborach. (…….)

A oto odpowiedź ( najważniejsze fragmenty ) odpowiedzi:

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lipca 2018 r. informuję, że zgodnie z art. 5 pkt 9 Kodeksu Wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie W określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że W miejscu pobytu koncentrują się Ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Przepis art. 20 § 2 Kodeksu Wyborczego nakłada na organ obowiązek sprawdzenia czy osoba wnosząca Wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.

Stąd też konieczność składania dodatkowych dokumentów  ze strony mieszkańców.

Oto fragment rozporządzenia Wójta informujące czym potwierdzamy nasze zamieszkanie w gminie :

  1. Potwierdzenie złożenia deklaracji na wywóz odpadów komunalnych pod wskazanym przez wnioskodawcę adresem lub informacja właściciela lokalu o rozliczaniu się za wywóz odpadów.

  1. Dla osób wynajmujących – przedłożenie umowy najmu lokalu.

  1. Przyjęcie od wnioskodawcy innych dokumentów potwierdzających stałe zamieszkanie na terenie gminy Białe Błota ( np. informacja od sołtysa , sąsiadów itp.).

  1. Przeprowadzenie oględzin lokalu ( w przypadku rozbieżności w informacjach podanych przez wnioskodawcę a uzyskanych od instytucji

Oczywiście wystarczy jeden z tych dokumentów.

Z dodatkowych informacji uzyskanych w Urzędzie.:

Wiadomo, że w jednym gospodarstwie mieszka kilka osób a jedna z nich tylko wnosi opłaty za śmieci. Co więc ma zrobić inna osoba z tego samego gospodarstwa? Otóż na deklaracji o chęci głosowania osoba która wnosi opłaty poświadcza, że osoba składająca deklarację o chęci głosowania w naszej gminie zamieszkuje wspólnie z osobą wnoszącą opłaty.

Pamiętajmy, że Urząd ma jedynie 3 dni na stwierdzenie, czy wniosek został zaakceptowany czy też nie. Jeśli nie zawsze możemy wnieść odwołanie.

A poniżej dwa dokumenty które należy wypełnić i złożyć wraz z deklaracją opłat za wywóz odpadów,  lub potwierdzeniem uiszczania tychże opłat.

Druk 1      Druk 2